• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/people/Kadir-Işık/794574707
 • https://www.twitter.com/@kisik1973

İdari Para Cezaları

İDARİ PARA CEZALARI

01.01.2018 31.12.2018 Dönemi Ceza Tutarları


SİGORTALI İŞE GİRİŞ İLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI BİLDİRGESİ

   Sigortalı   İşe   Giriş   Bildirgesinin   /   Genel   Sağlık   Sigortası   Giriş Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca Belirlenen Şekle ve Usule Uygun Verilmemesi  (102/1-a-1)

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesini yasal süresi içinde ya da kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya kurumca  internet,  elektronik  veya  benzeri  ortamda  göndermekle  zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı için asgari ücret..2.029,50 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

   Sigortalı   İşe   Giriş   Bildirgesinin   /   Genel   Sağlık   Sigortası   Giriş Bildirgesinin  Yasal  Süresi Geçtikten  Sonra  İlgililerce Kendiliğinden  30 Gün İçinde Verilmesi (102/2)

Mahkeme   kararına,   Kurumun   denetim   ve   kontrol   ile   görevlendirilmiş memurlarınca   yapılan   tespitler   veya   diğer   kamu   idarelerinin   denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve   incelemelere   ya   da   kamu   idarelerinden   alınan   belgelere   istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin / Genel Sağlık Sigortası Bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün  içinde  verilmesi  ve  söz  konusu  cezaların  ilgililerce,  yapılacak  tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde   her bir sigortalı için.... 507,38 TL.....tutarında idari para cezası uygulanır.

  Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmediğinin Kurumca Tespit Edilmesi (102/1-a-2)

Sigortalı  İşe  Giriş  Bildirgesi’nin  verilmediğinin,  mahkeme  kararından  veya kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer  kamu  idarelerinin  denetim  elemanlarının  kendi  mevzuatları  gereğince yapacakları  soruşturma,  denetim  ve  incelemelerden  veya  bankalar,  döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı ……4.059,00 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

  Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin Verilmemesi Fiilinin Bir Yıl İçerisinde Yeniden Tekrarlanması (102/1-a-3)

İşyeri  esas  alınmak  suretiyle  Sigortalı  İşe  Giriş  Bildirgesinin  verilmediğine ilişkin;  mahkemenin karar  tarihinden, kurumun denetim  ve  kontrolle  görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının  rapor  tarihinden,  bankalar,  döner  sermayeli  kuruluşlar,  kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin kuruma  intikal  tarihinden  itibaren  bir  yıl  içinde  yukarıdaki sayılan  (102/a-2) durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin beş katı tutarında-10.147,50 TL- idari para cezası uygulanır.


İŞYERİ BİLDİRGESİ 

İşyeri Bildirgesinin Süresinde Veya Kurumca Belirlenen Şekle ve Usule Uygun Verilmemesi (102/1-b-1,2,3)

İşyeri Bildirgesini yasal süresi içinde ya da kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyen; 

 • Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı 6.088,50 TL
 • Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı 4.059,00 TL
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret 2.029,50 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

     İşyeri    Bildirgesinin    Yasal   Süresi    Geçtikten    Sonra  İlgililerce Kendiliğinden 30 Gün İçinde Verilmesi (102/2)

Mahkeme   kararına,   Kurumun   denetim   ve   kontrol   ile   görevlendirilmiş memurlarınca   yapılan   tespitler   veya   diğer   kamu   idarelerinin   denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve   incelemelere   ya   da   kamu   idarelerinden   alınan   belgelere   istinaden düzenlenenler  hariç  olmak  üzere,  işyeri  bildirgesinin  yasal  süresi  geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde;

 • Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için…………1.522,13 TL
 • Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için 1.014,75 TL
 • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için ....... 507,38 TL..…tutarında idari para cezası uygulanır.

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ

  Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Süresinde Veya Kurumca Belirlenen Şekle ve Usule Uygun Verilmemesi (102/1-c-1,2)

Asıl  veya  ek  Aylık  Prim  ve Hizmet  Belgesini  belirlenen süre  içinde  ya  da kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere veya kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için; 

 • Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri 405,90 TL
 • Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri 253,69 TL  tutarında idari para cezası uygulanır.

EKSİK GÜN /KAZANÇ BİLDİRME YA DA SİGORTALIYI ÇALIŞTIĞI GÜNDEN DAHA AZ BİLDİRME

  Sigortalıların Otuz Günden Az Çalıştığını Gösteren Bilgi ve Belgelerin Süresinde Verilmemesi, Verilen Belgelerin Kurumca Geçerli Sayılmaması, Ek Belgenin Kurumca Resen Düzenlenmesi (102/1-c-3)

Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin kurumca geçerli sayılmaması ek belgenin kurumca re’sen  düzenlenmesi  durumunda,  aylık  asgari  ücretin  iki  katını  geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı 1.014,75 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

  Sigortalılarla İlgili Hizmet Veya Kazançların Bildirilmediğinin Veya Eksik Bildirildiğinin Kurumca Tespit Edilmesi (102/1-c-4)

Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca   yapılan   tespitler   veya   diğer   kamu   idarelerinin   denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı 4.059,00 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

  Eksik İşçilik Bildirildiğinin Kurumca Tespit Edilmesi (102/1-d)

Kurumun   defter   ve   belge   incelemeye   yetkili   denetim   ve   kontrolle görevlendirilmiş   memurları   tarafından   veya   serbest   muhasebeci   malî müşavirler  ile  yeminli  malî  müşavirlerce  düzenlenen  raporlara  istinaden, kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı 4.059,00 TL tutarında idari para cezası uygulanır.


İŞYERİ KAYITLARI İBRAZI VE GEÇERLİLİĞİ

   İşyerine   Ait   Defter   Belge   Kayıt   ve   Belgelerin   Süresinde   İbraz Edilmemesi (102/1-e-1,2,3)

İşyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyen; 

 • Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı 24.354,00 TL
 • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı 12.177,00 TL
 • Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarında 6.088,50 TL idari para cezası uygulanır.

Defter Kayıtlarının Geçersiz Sayılması

Defterlerin Tasdiksiz Olarak Tutulmuş Olması    (102/1-e-4)

Kullanılmaya  başlanmadan  önce  tasdik  ettirilmesi  zorunlu  olduğu  halde tasdiksiz  tutulmuş  olan  defterler  geçerli  sayılmaz  ve  tutmakla  yükümlü bulunulan defter türü dikkate alınarak; 

 • Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı  24.354,00 TL
 • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı  12.177,00 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

  Defterlerin Bilanço Esasına Göre Tutulması Gerekirken İşletme Hesabı Esasına Göre Tutulması (102/1-e-4)

Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunduğu defter türü dikkate alınarak aylık asgari ücretin oniki katı 24.354,00 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

Aylık Ücret Tediye Bordrosunun Geçersiz Sayılması (102/1-e-5)

İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda; işyerinin sicil numarası,  bordronun  ilişkin  olduğu  ay,  sigortalının  adı,  soyadı,  sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur.  Belirtilen  unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen  (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret  tediye  bordroları  geçerli  sayılmaz  ve  her  bir  geçersiz  ücret  tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı 1.014,75 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

   İbraz   Süresi   Geçirildikten   Sonra   İncelemeye   Sunulan   Defter   ve Belgelerin Geçersiz Sayılması (102/1-e-5)

İbraz  süresi  geçirildikten  sonra  incelemeye  sunulan  ve  tümünün  veya  bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, ayrıca geçersizlik fiilleri için idari para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak;

 • Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı 24.354,00 TL
 • Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı 12.177,00 TL
 • Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı 6.088,50 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

BILGI VE BELGE ISTENMESI

Asgari İşçilik Uygulaması Kapsamında Kamu İdareleri, Döner Sermayeli Kuruluşlar,  Kanunla  Kurulan  Kurum  ve  Kuruluşlar  İle  Bankalardan Kurumca İstenecek Bilgi ve Belgelerin Süresinde Verilmemesi (102/1-f)

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile  bankalar,  asgari  işçilik  uygulamasıyla  ilgili  kurumca  istenilecek  bilgi  ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeye mecburdur.  Söz konusu bilgi ve belge verme yükümlülüğünü belirtilen sürede yerine getirmeyenlere aylık asgari ücretin iki katı 4.059,00 TL tutarında idari para cezası uygulanır.


İŞE BAŞLAMA / BIRAKMA (4/B) – VAZİFE MALÜLLÜĞÜ VE İHALELİ İŞLERE İLİŞKİN BİLDİRİMLER 

İşe Başlama / Bırakma, Vazife Malullüğü ve İhaleli İşlere İlişkin Bildirim Yükümlülüğünün Kurum ve Kuruluşlarca Süresinde Yerine Getirilmemesi (102/1-g)   

   4/b kapsamında sigortalı sayılanlardan, gelir vergisi mükellefi olanlar ile şahıs şirketlerinden  kolektif,  adi  komandit  şirketlerin  komandite  ve  komanditer ortakları  ve  donatma  iştiraki  ortaklarının  vergi  mükellefiyeti  işleminin  tesis tarihinden  itibaren  iki  ayı  geçmemek  üzere  vergi  mükellefinin  işe  başlama işlemlerinin tekemmül ettirildiği tarihten, sermaye şirketlerinden limited şirket ortakları  ile  sermayesi  paylara  bölünmüş  komandit  şirketlerin  komandite ortaklarının,  şirketin  ticaret  sicil  memurluklarınca  tescil  edildikleri  tarihten, anonim  şirketlerin  yönetim  kurulu  üyesi  olan  ortaklarının  yönetim  kuruluna seçildikleri  tarihten,  gelir  vergisinden  muaf  olanların  ise  esnaf  ve  sanatkâr siciline kayıtlı oldukları tarihten itibaren onbeş gün içinde, tarımda kendi adına ve  hesabına  bağımsız  çalışanların  meslek  kuruluşuna  kayıtlarının  yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, köy ve mahalle muhtarlarının seçildiklerine ilişkin mazbatalarını  ilgili  seçim  kurulundan  aldıkları  tarihten  itibaren  onbeş  gün içinde,    kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluş, birlikler, vergi daireleri ve Esnaf ve Sanatkâr Sicil Müdürlüğü sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermekle yükümlüdür. 
   Sigortalılığı  (4/b)    sona  erenlerin  durumları   faaliyetin  sona  erme  halininbildirildiği kuruluşlar veya vergi daireleri tarafından, (Vergi dairelerince vergi mükellefiyetinin  sona  erdiğine  ilişkin  yapılacak  bildirimlerde  bu  süre  vergi mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren iki ayı geçmemek üzere vergi mükellefinin işi bırakma işlemlerinin vergi dairelerince tekemmül ettirildiği tarihten başlar.) en geç on gün içinde Kuruma bildirilir.
    Kamu  idareleri  vazife  malullüğüne  (4/c  kapsamındaki  sigortalılara  ilişkin) sebep olan olayı, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal, kuruma da en geç onbeş iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür.
    Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
    Yukarıda  yer  alan  yükümlülükleri  süresinde  yerine  getirmeyen  kurum  ve kuruluşlar ile tüzel kişilere aylık asgari ücret  2.029,50 TL  tutarında idari para cezası uygulanır.
İşe Başlama / Bırakma, Vazife Malullüğü ve İhaleli İşlere İlişkin Bildirim Yükümlüğünün Kurum ve Kuruluşlarca Yasal Süresi Geçtikten Sonra  30 Gün İçinde Yerine Getirilmesi (102/2)
    Mahkeme   kararına,   Kurumun   denetim   ve   kontrol   ile   görevlendirilmiş memurlarınca   yapılan   tespitler   veya   diğer   kamu   idarelerinin   denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve   incelemelere   ya   da   kamu   idarelerinden   alınan   belgelere   istinaden düzenlenenler  hariç  olmak  üzere,  kurum  ve  kuruluşlarca  bildirimin  veya belgenin   yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde 507,38 TL tutarında idari para cezası uygulanır.


SİGORTASIZ KİŞİLERLE İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

   Sigortasız     Kişilerle  İlgili  Kamu  İdareleri  ve  Bankaların  Bildirim Yükümlülüğünü Süresinde Yerine Getirmemesi (102/1-g)

Kamu   idareleri   ile   bankalar,   kurumca   sağlanacak   elektronik   altyapıdan yararlanmak suretiyle, kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık  bakımından  tescilli  olup  olmadığını  kontrol  etmek  ve  sigortasız olduğu tespit edilen kişileri, kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalarasigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri  202,95 TL tutarında idari para Cezası uygulanır.

  Sigortasız Kişilerle İlgili Bildirim Yükümlülüğünün Kamu İdareleri ve Bankalarca Yasal Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden 30 Gün İçinde Yerine Getirilmesi (102/2)

Mahkeme   kararına,   Kurumun   denetim   ve   kontrol   ile   görevlendirilmiş memurlarınca   yapılan   tespitler   veya   diğer   kamu   idarelerinin   denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve   incelemelere   ya   da   kamu   idarelerinden   alınan   belgelere   istinaden düzenlenenler  hariç  olmak  üzere,  bildirimin  veya  belgenin    yasal  süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde her bir bildirim yükümlülüğü için 50,74 TL tutarında idari para cezası uygulanır.


BELEDİYE, TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNUN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Ticaret Sicil Memurluklarınca ve  Yapı Ruhsatı ve Ruhsat Niteliği Taşıyan Bilgi ve Belgeleri Vermeye Yetkili Makamlarca Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (102/1-h)

Şirket  kuruluşu  aşamasında,  çalıştıracağı  sigortalı  sayısını  ve  bunların  işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma  yapılmış  sayılır.  Ticaret  sicili  memurlukları,  kendilerine  yapılan  bu bildirimi en geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

 Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

 Ticaret sicil memurlukları, Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince süresinde yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret 2.029,50 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

  Ticaret  Sicil  Memurluklarınca  ve    Yapı  Ruhsatı  ve  Ruhsat  Niteliği Taşıyan   Bilgi   ve   Belgeleri   Vermeye   Yetkili   Makamlarca   Bildirim Yükümlülüğünün  Yasal  Süresi  Geçtikten  Sonra  30  Gün  İçinde  Yerine Getirilmesi (102/2)

Mahkeme   kararına,   Kurumun   denetim   ve   kontrol   ile   görevlendirilmiş memurlarınca   yapılan   tespitler   veya   diğer   kamu   idarelerinin   denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve   incelemelere   ya   da   kamu   idarelerinden   alınan   belgelere   istinaden düzenlenenler  hariç  olmak  üzere,  bildirgenin  veya  belgenin yasal  süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, her bir bildirim yükümlülüğü için 507,38 TL tutarında idari para cezası uygulanır.


DENETİM ELEMANLARINA ENGEL OLUNMASI

     İnceleme    ve   Soruşturma    Görevlerini    Yerine    Getiren    Kurum Elemanlarına Engel Olunması (102/1-ı-1)

Kurumun   denetim   ve   kontrolle   görevlendirilmiş   memurlarının   kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel olanlar hakkında eylemleri başka bir suç oluştursa dahi, asgari ücretin beş katı 10.147,50 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

  İnceleme ve Soruşturmayı Engellenmek Amacıyla Kurum Elemanlarına Cebir ve Tehdit Kullanılması (102/1-ı-2)

Kurumun   denetim   ve   kontrolle   görevlendirilmiş   memurlarının   görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanununun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı  20.295,00 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

KURUM TARAFINDAN BİLGİ VE BELGE TALEP EDİLMESİ

Bilgi ve Belgelerin Süresinde Verilmemesi (102/1-i)

 • Kanunun 100 maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen  süre  içinde  mücbir  sebep  olmaksızın  vermeyen  kamu  idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında aylık asgari ücretin beş katı………10.147,50…….. 
 • İstenen bilgi ve belgelerin geç verilmesi halinde aylık asgari ücretin ikİ Katı 4.059,00 TL tutarında idari para cezası uygulanır.
 • 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş Göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin;
 • Belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halindes sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri………202,95 TL
 • Hiç  yapılmaması  halinde  ise  sigortalı  başına  aylık  asgari  ücretin yarısı…………1.014,75 TL.…… tutarında idari para cezası uygulanır. 
 • 4  üncü  maddenin  birinci  fıkrasının  (c)  bendi  kapsamında  bulunan sigortalıların   hizmet   bilgilerinin   100   üncü   madde   kapsamında   Kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi girişi yapması gereken işyerlerince,
 • Belirlenen süre içinde  elektronik ortamda kuruma hiç gönderilmemesi halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin beşte biri 405,90 TL
 • Geç gönderilmesi halinde ise  sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri 202,95 TL tutarında idari para cezası uygulanır.
 • Ancak, idari para cezası ilgili yılın aralık ayında geçerli olan brüt asgari ücretin yirmi dört katını geçemez.

SİGORTALI İŞTEN AYRILILIŞ -  İŞTİRAKÇİLİĞİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ 

Sigortalılığı Sona Eren 4/a Kapsamındaki Sigortalılara İlişkin Bildirim İle 506  Sayılı  Kanunun  Geçici  20  nci  Maddesinde  Yer  Alan  Sandıklara, Sandık  İştirakçiliğinin  Başlama  ve  Sona  Ermesine  İlişkin  Bildirimin Süresinde Kuruma Verilmemesi 102/1-J)

Sigortalılığı sona erenlere (4/a kapsamındaki sigortalılar) ilişkin bildirim ile 506 sayılı  kanunun  geçici  20  nci  maddesinde  yer  alan  sandıklara,  sandık iştirakçiliğinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan  ortamda  göndermeyenler  hakkında,  bir  takvim  ayında  işlenen  bu fiillerden  dolayı  (tutmakla  yükümlü  bulunulan  defter  ve  belgelerin  ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla) her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri . 202,95 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

 Sigortalılığı Sona Eren 4/a Kapsamındaki Sigortalılara İlişkin Bildirim İle 506  Sayılı  Kanunun  Geçici  20  nci  Maddesinde  Yer  Alan  Sandıklara, Sandık İştirakçiliğinin Başlama ve Sona Ermesine İlişkin Bildirimin Yasal Süresi Geçtikten Sonra İlgililerce 30 Gün İçinde Verilmesi (102/2)

Mahkeme   kararına,   Kurumun   denetim   ve   kontrol   ile   görevlendirilmiş  memurlarınca   yapılan   tespitler   veya   diğer   kamu   idarelerinin   denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve   incelemelere   ya   da   kamu   idarelerinden   alınan   belgelere   istinaden düzenlenenler  hariç  olmak  üzere,  bildirimin  yasal  süresi  geçtikten  sonra ilgililerce  kendiliğinden  30  gün  içinde  verilmesi  ve  söz  konusu  cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için için........ 50,74 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

BİLGİ GİRİŞİ

   Genel Sağlık Sigortalılarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilere Ait Bilgi Girişlerinin Süresinde Yapılmaması Veya Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Olmayanlara Ait Bilgi Girişi Yapılması (102/1-k)

Genel  sağlık  sigortalılarının  bakmakla  yükümlü  oldukları  kişilere  ait  bilgi girişlerini süresinde yapmayan, bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi  girişi  yapan  kamu  idarelerine,  işverenlere  ve  bu  Kanunun  4  üncü maddesinin  birinci  fıkrasının  (b)  bendine  tabi  sigortalılara  asgari  ücretin yarısı 1.014,75 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

BİLDİRİM VE KONTROL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

  Bildirim ve Kontrol Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi (102/1-l)

Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca  belirlenecek  alanlarda  kısmi  süreli  iş  sözleşmesiyle  bir  veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar ile çalışanların üye olduğu meslek odası,  birlik  veya  benzeri  kuruluşlarca  bildirim  ve  kontrol  yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde her bir fiil için asgari ücret  2.029,50 TL tutarında idari para cezası uygulanır.

AYLIK MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMESI
(Yürürlük: 09.08.2016 tarihinden itibaren)

  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesindeki Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının   Veya   Hizmetlerinin   Bildirilmemesi,   Eksik   Ya   da   Geç Bildirilmesi (102/1-m)  

1)  Beyannamenin  asıl  olması  halinde  (aylık  asgari  ücretin  iki  katını geçmemek kaydıyla) beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında 405,90 TL

2)  Beyannamenin  ek  olması  halinde  (aylık  asgari  ücretin  iki  katını geçmemek kaydıyla) her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde  biri tutarında 253,69 tl

3) Ek beyannamenin, Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, (aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla) her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında  1.014,75 tl

4)  Beyannamenin  mahkeme kararı,  Kurumun  denetim  ve kontrol  ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu  idareleri  ile  kanunla  kurulan  kurum  ve  kuruluşlardan  alınan  bilgi  ve belgelerden,   hizmetleri   ve   kazançları   Kuruma   bildirilmediği   veya   eksik bildirildiği  ya  da  sadece  hizmetlerinin  Kuruma  eksik  bildirildiği  anlaşılan sigortalılarla  ilgili  olması  hâlinde,  beyannamenin asıl  veya  ek nitelikte  olup olmadığı,  işverence  düzenlenip  düzenlenmediği  dikkate  alınmaksızın,  aylık beyannamedeki her bir işyeri için,

a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında, (asgari ücretin üç katını geçmemek üzere) sigortalı başına, aylık asgari ücret tutarında 2.029,50 TL

 b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında, (asgari ücretin iki katını geçmemek üzere) sigortalı başına, yarım asgari ücret tutarında 1.014,75 TL 

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında, (aylık asgari ücreti geçmemek üzere) sigortalı başına, asgari ücretin üçte biri tutarında 676,50 TL 

ç)  Beyannamedeki  her  bir  işyerinden  bildirilen  sigortalıların  sadeceprime   esas   kazançlarının   eksik   bildirildiğinin     anlaşılması   halinde   ise beyannamenin  asıl  veya  ek  nitelikte  olup  olmadığı,  işverence  düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, (aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere) tespit edilen prime esas kazanç tutarında,

 İdari para cezası uygulanır.

MESLEK ADI VE KODU BİLDİRİMİ 
Yürürlük:01.01.2018'den itibaren

     Muhtasar  ve  Prim  Hizmet  Beyannamesinde,    Sigortalıların    Fiilen Yaptıkları   İşe   Uygun   Meslek   Adının   ve   Kodunun   Gerçeğe   Aykırı Bildirilmesi (102/1-n)

Muhtasar  ve  prim  hizmet  beyannamesinde, sigortalıların  işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında 202,95 TL idari para cezası uygulanır.